Slovanský kalendár
a čas
Váš prehliadač nepodporuje "Tag - Canvas"
Лето от С.М.З.Х
::
Dejiny a kultúra
Slovanov
Dejiny Slovanov sú podľa najnovších výskumov iné ako doposiaľ prezentované historikmi. Naše dejiny sú pestrofarebné a bohaté. Svedčí o tom aj Slovanský kalendár a počítanie času. Náš kalendár, alebo ako my hovoríme Koľadov Dar bol najskôr vykorenený v krajinách na západ od dnešného Ruska vrátane Veľkého kniežatstva Moravského a Kyjevskej Rusi križiakmi pri vyvražďovaní našich Predkov.
....viac

Obereg Slovanský pohľad na svet (v ruštine)

Slovanské písmo - BUKVICA
Mauro Orbini - HISTOROGR.
Velesova kniha
Múdrosti Perúna
duševná svastika
.......všetky zápovede

Zápovede sú prevzaté zo stránky:
http://www.vedy.in
logo
novinky
Zmena sídla firmy
Od 16.4.2016 sme zmenili sídlo firmy. Nové sídlo firmy je v Chrenovci-Brusne č.d.433.

Zmena stratégie
EÚ pripravuje novú stratégiu, CZT a obnoviteľné zdroje sú prioritou
Celý článok
Petícia
Vyhlásenie Petra Porošenka za personu non grata.
Podpísanie petície
18.02.2014   Dnes sme rozšírili naše služby o kontrolu kotlov a vykurovacích systémov v zmysle zákona č.314/2012 Z.z. viac             Zákon 314/2012 Z.z.
28.11.2013   Energetický audit sa oplatí. Článok Hospodárske noviny z 5.12.2013 viac
Od 1.1.2013 platí nová vyhláška o energetickej certifikácií 364/2012 Z.z..... viac
01.06.2011   Výpočet alokácie emisií pre obchodovateľné obdobie 2013-2020.
05.11.2010   Dnes sme rozšírili naše služby o meranie koeficientu prestupu tepla konštrukcií.
10.08.2010   Dnes sme rozšírili naše služby o monitoring & targeting.
zaujímavé linky
Fotogaléria........
Jazyková škola....
Volné energie.....
Praktimed..........
Blog.................
Slovanské védy...
viac
viac
viac
viac
viac
viac
Zákazník
Login
Heslo
logo

Vitajte na našej stránke

graf

Čím sa zaoberáme.

Vitajte na stránkach spoločnosti. EkoEnergy-Group s.r.o. Naša spoločnosť sa zaoberá spracovaním en. auditov a certifikátov.

Našimi hlavnými cieľmi sú:
 • 1. technické riešenie musí zodpovedať najnovším poznatkom
 • 2. riešenie musí byť v súlade s ochranou životného prostredia
 • 3. realizáciou navrhnutých opatrení musí byť dosiahnutá jednoduchá návratnosť vložených investícií max. 6 rokov

Energetický audit a certifikát
Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde je to potrebné. Úspory energie spôsobujú zredukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného prostredia. To ale nemusí znamenať, že navrhnuté opatrenia sa budú aj realizovať. Musí tu byť splnená aj ďalšia podmienka a to ekonomická efektívnosť vloženej investície. To znamená, že po dobu životnosti technologického zariadenia musí byť čistá hodnota súčasného kapitálu kladná.

Prečo spolupracovať s nami

graf

Prečo si vybrať nás?

 • Skúsenosti - naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkou energetických sústav objektov
 • Komplexné služby - v rámci outsourcingu poskytujeme komplexné služby v energetike
 • Prístup k zákazníkovi - príjemný a odborný prístup k zákazníkovi je pre nás samozrejmosť...
 • Ceny - prijateľné ceny, ktoré odzrkadľujú možnosti zákazníka v nadväznosti na získané profity z našich služieb

Legislatíva, ktorá je pre našu činnosť dôležitá.
Legislatíva podporujúca racionálne využívanie palív a energie je harmonizovaná s legislatívou európskej únie. Pravidelne je novelizovaná a reaguje na zmeny a potreby spoločnosti. Základným zákonom pre spracovanie energetického auditu je zákon č.321/2014 Z.z. a energetického certifikátu je to zákon č.555/2005 Z.z.

Zákon 321/2014 Z.z.

Zákon 555/2005 Z.z.

Energetický audit a energetický certifikát

graf Pozrite si našu prezentáciu
Čo znamená keď sa povie energetický audit?

Energetický audit spracováva energetický audítor s osvedčením ministerstva hospodárstva SR. Obsah auditu a podmienky vykonania auditu upravuje vyhláška č:429/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosi pri používaní energie.V dôsledku zvyšovania cien prvotných palív (hlavne ropy – po ropnej kríze v 70-tych rokoch) sa úspory energie stávajú aj u nás firemnou prioritou tých firiem, ktoré chcú obstáť na trhu. Úspory energie majú priamy vplyv na znižovanie nákladov a tým na cenu konečného produktu. Znižovanie spotrieb energií má okrem priameho vplyvu na firemnú ekonomiku aj nepriamy vplyv na ekonomiku štátu - znižuje sa tlak na devízové prostriedky. Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde je to potrebné. Úspory energie spôsobujú zredukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného prostredia.

Kontrola kotlov a vykurovacích systémov

graf Povinnosti vlastníka budovy a osvedčenia.
Čo je to kontrola kotlov a vykurovacích systémov?

Pravidelnú kontrolu kotlov možno označiť ako „vynútené“ poradenstvo pre vlastníka (správcu), aby mal k dispozícii odborné rady ako zlepšiť prevádzku kontrolovaných zariadení.Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení môže prispieť k ich optimálnej prevádzke, čím je možné znížiť spotrebu paliva a teda aj náklady na palivo a prispieť k ochrane životného prostredia.Vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi môže byť uložená pokuta za to, že kontrolu zariadení nezabezpečil v určenom termíne. Nemôže však dostať pokutu za to, že výsledky kontroly budú nepriaznivé.Odporúčania, ktoré oprávnená osoba v správe z kontroly uvedie, sú pre vlastníka (správcu) dobrovoľné a nikto ho nenúti ich realizovať.Po kontrole má vlastník (správca) k dispozícii podrobné informácie o tom, ako može už dnes ovplyvniť zajtrajšie náklady na energie.

Tvorba softvéru

graf Bilancovanie spotreby energie - demo.
Naša spoločnosť sa zaoberá tiež tvorbou špecializovaného softvéru pre účely vyhodnocovania spotrieb energie.

Z dôvodu, že na trhu nebol špecializovaný softvér pre vyhodnocovanie spotreby palív, energie a pre energetickú certifikáciu v prijateľných cenách, boli sme nútení si vytvoriť takéto programy. Programy sú vytvorené pre webový databázový server (PHP, MySql). >Výhodou umiestnenia programu na webový databázový server je to, že program nevyžaduje žiadny špecializovaný software. Postačuje windows a webový prehliadač. Ďaľšou výhodou je prístup k dátam kedykoľvek a kdekoľvek po zadaní prístupového mena a hesla. Minimálne požiadavky na softwerové vybavenie:Microsoft Windows XP, Vista, webový prehliadač (Chrome, Explorer, Opera....).

Niečo o našej firme a o nás

fotka Založenie firmy

Firmu sme založili traja spoločníci v roku 2007. Po dvoch rokoch dvaja spoločníci odišli za svojimi aktivitami. Odvtedy vediem firmu sám. Počas doby fungovania firmy sme zažili horšie aj lepšie časy. Realizovali sme veľa energetických auditov v priemysle aj v terciálnej sfére. Úspešnosť našich auditov sa pohybuje s odchylkou %b1 20%25. Po realizácií opatrení navrhnutých v auditoch naši zákazníci dosiahli energetické aj finančné úspory. Výpis z obchodného registra. Kompletný životopis.

 • Meno: Ing. Marián Tihanyi
 • Narodený: 25.4.1959
 • Vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa (elektrotechnická fakulta), rôzne školenia (energetický audítor, odborná spôsobilosť v energetike)
 • Prax: hlavný energetik, technický riaditeľ, konateľ (spoločnosti pracujúce s energiami)

Stručná história firmy
 • 2007-2009: naša činnosť bola v znamení vykonávania zjednodušených auditov pre program Slovseff
 • 2009-2011: obdobie hľadania smerovania firmy, (skúšali sme výpočty alokácie emisií, meranie koeficientu prestupu tepla konštrukcie, monitoring %26 targeting, školenia atď)
 • 20011-2013: naša činnosť sa stabilizovala na vykonávanie energetických auditov a certifikátov, a tvorbu špecializovaného softvéru

Naše ciele a smerovanie
Našim prvoradým cieľom je pomáhať vlastníkom budov, podnikateľom, pracovníkon v štátnej a verejnej správe pri rozhodovaní ako a za koľko ušetriť čo najviac energie. Každý z nás má svoju profesiu, ktorej sa venuje naplno. Energia nám pomáha pri realizovaní našich zámerov ako podnikateľov alebo pracujúcich ľudí. Zo skúsenosti viem, že spotreba energie pri dosahovaní vytýčených cieľov je až na n-tom mieste. Sú na to rôzne dôvody (neznalosť, neschopnosť...). Energetický audit je nástrojom ktorý pomôže s úsporou energie. A to je aj naše smerovanie do budúcnosti.

Aj najlepšia technika je zbytočná ak ju nevieme využívať.

Prehľad realizovaných projektov

graf

Energetické audity
Uvedieme len pár posledných projektov.

Energetický audit Areálu spoločnosti Mondi Ružomberok
V audite sme riešili zniženie nákladov na energiu. Spolocnost je zameraná na výrobu papiera.......

Energetický audit Areálu spoločnosti Tondach Slovakia v Nitrianskom Pravne a v Stupave
V audite sme riešili zniženie nákladov na energiu. Spolocnost je zameraná na výrobu a dodávku strešnej krytiny.......

Energetický audit Areálu Výrobného závodu VIPO, a.s.
V audite sme riešili zniženie nákladov na energiu. Spolocnost je zameraná na strojárske výrobky.......

Energetický audit Areálu Výrobného závodu Fagor Ederlan
V audite sme riešili zniženie nákladov na energiu. Spolocnost je zameraná na strojárske výrobky z hliníka.......

Energetický audit Areálu Výrobného závodu BME
V audite sme riešili zniženie nákladov na energiu. Spolocnost je zameraná na opravy a vývoj banskej techniky.......

Energetický audit Tubapack
Zníženie nákladov na energie v závode na výrobu hliníkových túb pre.......

Energetický audit RDP Koš
V tomto audite sme riešili zníženie nákladov na energiu v administratívnej budove. Následne sme použili výsledky aj na dvore v Opatovciach.......

Energetický audit Ekosystémy, s.r.o.
V tomto audite sme riešili zníženie nákladov na energiu vo výrobnej hale. Spoločnosť sa venuje opravám cisternových vagónov.......

Uvedené referencie sú len malým zlomkom auditov, certifikátov a koncepcií, ktroé sme robili.

Kontaktné informácie

Meno spoločnosti.
EkoEnergy-Group, spol.s.r.o
Chrenovec-Brusno č.d.433
972 32 Chrenovec-Brusno
Telefón: 0902 917 190
E-mail: en.audit@gmail.com


GPS:
N - 48° 46' 28.548398"
E - 18° 43' 35.2915478"

Chrenovec-Brusno
Nájdete nás veľmi jednoducho. V smere od Prievidze za autoservisom Hasák odbočíte do prava a po cca 50 m odbočíte do ľava na starú cestu do Handlovej. Po 500 m prídete do cieľa (po ľavej strane). V smere od Handlovej, hneď poi vjazde do obce odbočíte do ľava na starú cestu do Prievidze. Po 300 m prídete do cieľa (po pravej strane)).Copyright © 2009. Design by Free Flash Templates & EkoEnergy-Group  | Správa databázy|

Nikto nie je beznádejnejšie zotročený, ako ten kto falošne verí, že je slobodný! - GOETHE