EkoEnergy-Group

VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Čím sa zaoberáme.


Našimi hlavnými cieľmi sú:
1. technické riešenie musí zodpovedať najnovším poznatkom
2. riešenie musí byť v súlade s ochranou životného prostredia
3. realizáciou navrhnutých opatrení musí byť dosiahnutá jednoduchá návratnosť vložených investícií max. 6 rokov

Energetický audit a certifikát Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde je to potrebné. Úspory energie spôsobujú zredukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného prostredia. To ale nemusí znamenať, že navrhnuté opatrenia sa budú aj realizovať. Musí tu byť splnená aj ďalšia podmienka a to ekonomická efektívnosť vloženej investície. To znamená, že po dobu životnosti technologického zariadenia musí byť čistá hodnota súčasného kapitálu kladná.

Blog o Slovanoch

Prečo spolupracovať s nami

Prečo by ste si mali vybrať nás?

Skúsenosti - naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s prevádzkou energetických sústav objektov Komplexné služby - v rámci outsourcingu poskytujeme komplexné služby v energetike Prístup k zákazníkovi - príjemný a odborný prístup k zákazníkovi je pre nás samozrejmosť... Ceny - prijateľné ceny, ktoré odzrkadľujú možnosti zákazníka v nadväznosti na získané profity z našich služieb

Legislatíva, ktorá je pre našu činnosť dôležitá. Legislatíva podporujúca racionálne využívanie palív a energie je harmonizovaná s legislatívou európskej únie. Pravidelne je novelizovaná a reaguje na zmeny a potreby spoločnosti. Základným zákonom pre spracovanie energetického auditu je zákon č.321/2014 Z.z. a energetického certifikátu je to zákon č.555/2005 Z.z.


Zákazník
Login
Heslo

NIEČO O NAŠEJ FIRME A O NÁS

Založenie firmy

Firmu sme založili traja spoločníci v roku 2007. Po dvoch rokoch dvaja spoločníci odišli za svojimi aktivitami. Odvtedy vediem firmu sám. Počas doby fungovania firmy sme zažili horšie aj lepšie časy. Realizovali sme veľa energetických auditov v priemysle aj v terciálnej sfére. Úspešnosť našich auditov sa pohybuje s odchylkou %b1 20%25. Po realizácií opatrení navrhnutých v auditoch naši zákazníci dosiahli energetické aj finančné úspory.

Výpis z obchodného registra.

Konateľ

Meno: Ing. Marián Tihanyi
Narodený: 25.4.1959
Vzdelanie: vysokoškolské druhého stupňa (elektrotechnická fakulta), rôzne školenia (energetický audítor, odborná spôsobilosť v energetike)
Prax: hlavný energetik, technický riaditeľ, konateľ (spoločnosti pracujúce s energiami)

Stručná história firmy
2007-2009: naša činnosť bola v znamení vykonávania zjednodušených auditov pre program Slovseff
2009-2011: obdobie hľadania smerovania firmy, (skúšali sme výpočty alokácie emisií, meranie koeficientu prestupu tepla konštrukcie, monitoring %26 targeting, školenia atď)
2011: naša činnosť sa stabilizovala na vykonávanie energetických auditov a certifikátov, a tvorbu špecializovaného softvéru

Naše ciele a smerovanie
Našim prvoradým cieľom je pomáhať vlastníkom budov, podnikateľom, pracovníkon v štátnej a verejnej správe pri rozhodovaní ako a za koľko ušetriť čo najviac energie. Každý z nás má svoju profesiu, ktorej sa venuje naplno. Energia nám pomáha pri realizovaní našich zámerov ako podnikateľov alebo pracujúcich ľudí. Zo skúsenosti viem, že spotreba energie pri dosahovaní vytýčených cieľov je až na n-tom mieste. Sú na to rôzne dôvody (neznalosť, neschopnosť...). Energetický audit je nástrojom ktorý pomôže s úsporou energie. A to je aj naše smerovanie do budúcnosti.

Kompletný životopis.

Služby

ENERGETICKÝ AUDIT A ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

Energetický audit spracováva energetický audítor s osvedčením ministerstva hospodárstva SR. Obsah auditu a podmienky vykonania auditu upravuje vyhláška č:429/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosi pri používaní energie.V dôsledku zvyšovania cien prvotných palív (hlavne ropy – po ropnej kríze v 70-tych rokoch) sa úspory energie stávajú aj u nás firemnou prioritou tých firiem, ktoré chcú obstáť na trhu. Úspory energie majú priamy vplyv na znižovanie nákladov a tým na cenu konečného produktu. Znižovanie spotrieb energií má okrem priameho vplyvu na firemnú ekonomiku aj nepriamy vplyv na ekonomiku štátu - znižuje sa tlak na devízové prostriedky. Celkový energetický systém firmy, krajiny zahŕňa tri hlavné okruhy – výrobu, rozvod a spotrebu energií. V záujme dosiahnutia energeticky efektívneho systému sa všetky jeho časti musia vyhodnotiť a zlepšiť tam kde jukovanie spotrieb palív čo znamená tiež zníženie zaťaženia životného prostredia.

KONTROLA KOTLOV A VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Pravidelnú kontrolu kotlov možno označiť ako „vynútené“ poradenstvo pre vlastníka (správcu), aby mal k dispozícii odborné rady ako zlepšiť prevádzku kontrolovaných zariadení.Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení môže prispieť k ich optimálnej prevádzke, čím je možné znížiť spotrebu paliva a teda aj náklady na palivo a prispieť k ochrane životného prostredia.Vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi môže byť uložená pokuta za to, že kontrolu zariadení nezabezpečil v určenom termíne. Nemôže však dostať pokutu za to, že výsledky kontroly budú nepriaznivé.Odporúčania, ktoré oprávnená osoba v správe z kontroly uvedie, sú pre vlastníka (správcu) dobrovoľné a nikto ho nenúti ich realizovať.Po kontrole má vlastník (správca) k dispozícii podrobné informácie o tom, ako može už dnes ovplyvniť zajtrajšie náklady na energie.

TVORBA SOFTVÉRU

Naša spoločnosť sa zaoberá tiež tvorbou špecializovaného softvéru pre účely vyhodnocovania spotrieb energie.


Z dôvodu, že na trhu nebol špecializovaný softvér pre vyhodnocovanie spotreby palív, energie a pre energetickú certifikáciu v prijateľných cenách, boli sme nútení si vytvoriť takéto programy. Programy sú vytvorené pre webový databázový server (PHP, MySql). >Výhodou umiestnenia programu na webový databázový server je to, že program nevyžaduje žiadny špecializovaný software. Postačuje windows a webový prehliadač. Ďaľšou výhodou je prístup k dátam kedykoľvek a kdekoľvek po zadaní prístupového mena a hesla. Minimálne požiadavky na softwerové vybavenie:Microsoft Windows XP, Vista, webový prehliadač (Chrome, Explorer, Opera....).

Referencie

adresaEkoEnergy-Group, s.r.o., Chrenovec-Brusno 433,
972 32 Chrenovec-Brusno

Telefón: 0902 917190
E-mail:en.audit@gmail.com

GPS:
N - 48° 46' 28.548398"
E - 18° 43' 35.2915478"

Kontaktujte nás

Capa_489739Capa_489739Capa_489739Capa_489739