Cena tepla

Cenu tepla schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe výsledkov výpočtu, ktorého postup podlieha platným právnym predpisom, najmä vyhláške č. 248/2016 Z. z. Pri tvorbe návrhu ceny tepla sumarizujeme náklady, ktoré očakávame na zabezpečenie dodávky tepla. Tento návrh sa predloží na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Po schválení návrhu je vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré stanovuje maximálnu cenu tepla platnú na vymedzené obdobie. Túto cenu nie je možné prekročiť. Cena môže byť upravená, ak sa zmenia ekonomické parametre vplývajúce na jej kalkuláciu, pričom v takom prípade opätovne podlieha schvaľovaciemu procesu, ktorého výsledkom je nové rozhodnutie ÚRSO.

 

Cenu tepla tvorí:

  • Variabilná zložka [€/kWh], ktorá zahŕňa priame náklady na výrobu, distribúciu a dodávku tepla (najvýznamnejšími položkami sú palivo, nakupované teplo a spotrebovaná elektrická energia).
  • Fixná zložka [€/kW regulačného príkonu1]. Obsahuje nepriame náklady (napr. opravy, odpisy, zákonné prehliadky, revízie, či osobné náklady). Komponentom fixnej zložky je aj primeraný zisk v povolenej výške.

1 Regulačný príkon sa vypočíta podľa vzorca uvedeného v §6 ods. 3 vyhlášky č. 248/2016 Z. z.