Faktor primárnej energie a Faktor emisií CO2 systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) je vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016, účinnej od 1.1.2017. Vypočítané faktory sú potrebné pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT do energetických tried, ako aj pre vypracovanie ich Energetických certifikátov.

Faktory poskytujeme na základe vyplnenia nižšie priloženého formulára žiadosti.

Formulár:

    ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

    Osvedčenie o odbornej spôsobilosti žiadateľa


    ÚDAJE O BUDOVE