Okrem povinnej pravidelnej revízie bezpečnosti a funkčnosti prevádzky kotlov a klimatizačných zariadení (ktorú neposkytujeme), má prevádzkovateľ takýchto zariadení povinnosť vykonať aj kontrolu účinnosti prevádzky zariadení podľa Zákona č. 314/2012 z. z.
Intervaly pravidelnej kontroly sú uvedené v tabuľke.

Zariadenie na výrobu tepla alebo dodávku tepla Interval pravidelnej kontroly
[rok]
spaľovacie zariadenie na zemný plyn 4
spaľovacie zariadenie na tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 3
elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie priestoru 5
tepelné čerpadlo 5
Objednať