Energetický audit

Zdá sa vám, že zbytočne prichádzate o peniaze za nadspotrebu energie? Potrebovali by ste to overiť? Zistite, či je vaša prevádzka energeticky efektívna a ak nie, ako znížiť spotrebu, aby ste platili len toľko, koľko naozaj treba.

Pre organizáciu alebo komunitu nemusí byť jednoduché prísť na to, či prevádzka spotrebováva nadmerné množstvo energie alebo paliva. Ešte ťažšie je nájsť možnosti a priestor na zníženie spotreby. Dôkladné vyhodnotenie najväčších žrútov energie si vyžaduje odbornosť v mnohých technických odvetviach. To je náročná úloha pre kohokoľvek, kto sa na také úlohy nešpecializuje.

S našimi 13-ročnými skúsenosťami spracujeme pre vás komplexný energetický audit vašej priemyselnej prevádzky, areálu, budovy, zdroja energie, technického vybavenia alebo sústavy energetických zaradení. Vy sa vďaka nemu dozviete, kde môžete už čoskoro prestať prichádzať o peniaze. A keďže čas sú peniaze, čím skôr informácie získate, tým menej stratíte.

Energetický audit je nástroj, ktorý vám pomôže identifikovať slabé miesta v reťazci výroby, distribúcie, ako aj spotreby energií vo vašej prevádzke. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku už dnes. Viac informácií o tom, čo je energetický audit a pre koho je povinný, nájdete tu.

Mám záujem

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA BUDOV

Postavili ste alebo zateplili dom, bytovku, kancelárske priestory alebo inú budovu a ku kolaudácii vám chýba energetický certifikát? Obráťte sa na nás.

Vykonávame energetickú certifikáciu budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vykonávacej vyhlášky 364/2012 Z. z.

Zastrešujeme všetky profesie a všetky kategórie budov. Energetická certifikácia je povinná pri novej stavbe, významnej obnove budovy, ale aj predaji alebo prenájme budovy. Tiež je povinná pri každej budove s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 250 m2, ktorú používa orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje. Certifikát je platným dokladom ku kolaudácii stavby a platí 10 rokov.

Mám záujem

PRAVIDELNÁ KONTROLA KOTLOV A VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Predíďte neočakávaným výdavkom zapríčineným nadmernou spotrebou energie. Zabezpečte si pravidelnú kontrolu hospodárnosti kotlov a vykurovacieho systému.

Optimálna prevádzka kotlov a vykurovacích systémov nie je samozrejmosť daná technickým riešením. Aj tie najspoľahlivejšie sústavy trpia poruchami, či nehospodárnou prevádzkou. Pravidelná kontrola kotlov a vykurovacích systémov zistí možné problémy s hospodárnosťou prevádzky, čím vás nasmeruje priamo k jadru problému a jeho riešeniu.

Zo zákona je pravidelná kontrola povinná pre každého vlastníka takých zariadení, z ktorých sa teplo dodáva subjektom alebo osobám, ktoré nie sú vlastníkmi tepelných zariadení. Ak kontrola zistí nedostatky, neuplatňuje sa voči vlastníkovi žiadna sankcia. Ide len o informáciu, ako vlastník prichádza o peniaze vďaka konkrétnej nehospodárnosti. Naopak, pokutovaní sú vlastníci, ktorí si svoje zariadenia skontrolovať nenechajú. Intervaly pravidelných kontrol vyplývajúcich zo zákona nájdete tu.

Kontrola hospodárnosti kotlov a tepelných zariadení nie je revíziou kotlov zameranou na bezpečnosť prevádzky. Revízie kotlov nedodávame.

Mám záujem

SPRACOVANIE KONCEPCIÍ ROZVOJA V TEPELNEJ ENERGETIKE A NÍZKOUHLÍKOVÝCH STRATÉGIÍ PRE MESTÁ A OBCE

Potrebujete pre vaše mesto spracovať Koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky alebo Nízkouhlíkovú stratégiu? Ste na správnom mieste.

Spracovávame obidva druhy dokumentov. Predstavujú základné piliere transformácie na spoločnosť s nulovými emisiami uhlíka, tzv. „zero carbon society“. Buďte medzi prvými skutočne zelenými mestami na Slovensku a dajte tak príklad ďalším. Zistite, či vo vašom meste alebo obci existuje možnosť využitia účinného obnoviteľného zdroja, implementácie kombinovanej výroby tepla a elektriny, inštalácie tepelných čerpadiel, montáže nabíjacích staníc pre elektromobily, zavedenia systému zdieľaných bicyklov, ekologickej MHD alebo budovania nových zelených plôch.

Mám záujem

VÝROBA A DISTRIBÚCIA TEPLA

Pre našich zákazníkov v Pravenci a Dolných Vesteniciach zabezpečujeme spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody.

Zabezpečujeme bezpečnú, optimálnu a hospodárnu prevádzku zdrojov a rozvodov tepla. Pomocou nich našim zákazníkom dodávame teplo a teplú vodu. O bezproblémovú dodávku sa stará automatický systém, ako aj naši zamestnanci. Zároveň nepretržite vyvíjame úsilie v oblasti modernizácie našej sústavy tepelných zariadení.

Zo zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike sme zaviazaní zverejňovať prevádzkové údaje a hodnoty dodávky tepla.

Prihlásenie partnera