Energetický audit je nástroj, ktorý identifikuje slabé miesta v energetickom reťazci prevádzky. To znamená takých miest v procese výroby, distribúcie, akumulácie a spotreby energií, kde dochádza k zbytočným stratám alebo nadspotrebe. Tam ale jeho úloha nekončí. Tiež navrhuje opatrenia s cieľom odstrániť tieto slabiny a tým zvýšiť celkovú energetickú efektívnosť prevádzky. Realizáciou opatrení sa docieli úspora nákladov na palivá a energie, ako aj zníženie emisií znečisťujúcich látok a skleníkových plynov. Energetický audit vám povie aj to, či sa vám finančne vrátia nákladné opatrenia. Samotná výška investície nikomu automaticky nezaručí, že je vynaložená efektívne. Ekonomická analýza toku hotovosti, návratnosti a ďalších ekonomických ukazovateľov jasne preukáže, či sa vám oplatí zostať pri starom alebo investovať do zlepšenia energetického reťazca.

Prevádzkou môže byť priemyselný podnik, areál budov alebo samostatná budova vo vlastníctve objednávateľa energetického auditu.

Energetický audit spracúvame podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a vyhlášky 179/2015 Z. z. o energetickom audite. Naši zamestnanci sú certifikovaní energetickí audítori riadne zapísaní v zozname energetických audítorov Ministerstva hospodárstva SR.

V zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. má každý veľký podnik povinnosť nechať si spracovať energetický audit v pravidelnom intervale 4 roky. Podľa Európskej legislatívy, ktorú prijalo aj Slovensko, je veľkým podnikom každý podnik, ktorý má 250 a viac zamestnancov alebo ročný obrat 50 miliónov € a viac alebo ročnú súvahu 43 miliónov € a viac.